Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

tisdag 5 mars 2019

F-klass - klass 3


Till dig som har barn som går i F-klass – klass 3 och på fritidshemmet.

Vi arbetar sedan en tid tillbaka intensivt med värdegrunden, dvs. hur vi uppför oss mot varandra och vilket språk vi använder. Vi utgår i vårt arbete från gällande läroplan Lgr 11, där man bl.a. kan läsa följande.
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”
Vi arbetar för att alla elever ska veta hur man bemöter kamrater och vuxna. Idag är det alltför många elever som har ett språkbruk som inte är acceptabelt. Man lyssnar heller inte på vad kamrater eller vuxna säger, utan svarar med svordomar eller könsord. Det är givetvis inte okej.
Om detta inträffar får barnet  en blankett med sig hem där det framgår vad som sagts och/eller hänt. Ni pratar tillsammans hemma, och du som vårdnadshavare skriver under och skickar med tillbaka till skolan, så snart som möjligt.
Varför gör vi då detta?
Därför att;
Ø  Alla elever ska mötas av respekt för sin person och sitt arbete i skolan.
Ø  Skolan ska arbeta för att alla elever känner trygghet, vilja och lust att lära.
Ø  Alla elever har rätt att i skolan få utveckla, känna arbetsglädje och känna den tillfredsställelse det ger att övervinna svårigheter och lyckas.
Vi tackar på förhand för ert samarbete. Tillsammans kommer vi att kunna ge barnen en tryggare och lugnare arbetsmiljö, som gör att de får bättre förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete.